CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รร.สระบุรีวิทยาคม

25 ก.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รร.สระบุรีวิทยาคม
CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วันนี้ (24 ก.ย.62) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดกิจกรรมส่งมอบระบบไอโอทีเพื่อพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ประกอบด้วยอุปกรณ์การควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ตลอดจนระบบวัดค่าฝุ่น (Air Quality Monitor) สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนในรูปแบบ Smart farm โดยทีมวิศวกร CAT และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในเรื่องระบบน้ำกับฟาร์มเกษตรและความรู้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ IoT และ Big Data กับ Smart farm เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนฯมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากทำงานของ Smart Farm ได้อย่างเต็มที่ 
 
CAT ส่งต่อองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี IoT และ Smart farm โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยี IoT ด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง จากแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนฯ ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล พร้อมกับความสามารถในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และยังต่อยอดทางเศรษฐกิจโดยนำผลผลิตส่วนที่เหลือไปจำหน่ายเป็นรายได้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมทั้งด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กิจกรรมการพัฒนาระบบ IoT ในแปลงเกษตรของโรงเรียนฯ ยังนับเป็นจุดเริ่มต้นที่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้เรียนรู้การทำงานของเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm เกิดความสนใจรักในงานเกษตรซึ่งสามารถยึดเป็นอีกอาชีพได้ในวันข้างหน้า สร้างทัศนคติใหม่ต่อการทำเกษตรที่แตกต่างจากในอดีตโดยใช้ระบบเทคโนโลยี IoTเป็นตัวช่วยบริหารจัดการในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเด็กๆสามารถเป็นสื่อกลางนำความรู้ในการใช้เทคโนโลยีกับการเกษตรไปสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อขยายประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
ทั้งนี้ CAT ได้ดำเนินแนวทาง CSR นำเทคโนโลยีไอโอทีสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนและชุมชนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมถือเป็นหนึ่งในสถานศึกษาชั้นนำของจังหวัดสระบุรีซึ่งมีศักยภาพดำเนินการด้านเกษตรอัจฉริยะอย่างจริงจังและสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั้ง 6 ภูมิภาคต่อไป
 
ที่มา: กสท โทรคมนาคม

บทความที่เกี่ยวข้อง

พืชผัก-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทางเลือกเพิ่มมูลค่าในนาข้าวไม่เหมาะสม

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไข่ไก่ แล

อ่านบทความนี้

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง พบมีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แนะใช้โอกาสจากเอฟทีเอเป็นใบเบิกทางส่งสินค้าออกไปขาย หลังคู่ค้าลดภาษีนำเข้าให้ไทย ชี้ตล

อ่านบทความนี้

“วีรศักดิ์”นำทีมลงใต้ ชี้ช่อง“เกษตรกร-สหกรณ์”ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอบุกตลาดต่างประเทศ

“วีรศักดิ์”เตรียมนำทีมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แนะโอกาสการใช้ประโย

อ่านบทความนี้