โครงการสุขศาลาพระราชทาน

25 ต.ค. 2561 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการสุขศาลาพระราชทาน

ในปี 2552 ทีโอที ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กระทรวงสาธารณสุข และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย รุ่นที่ 46 ได้เชิญ ทีโอที เข้าร่วมประชุม โครงการสุขศาลาพระราชทาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง ทีโอที ร่วมเป็นกรรมการอำนวยการโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24/2556 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือประกอบด้วย
1. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5. คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.46)
6. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นที่พึ่งของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง
3. ช่วยสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติ และเกิดความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา
5. เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ/แนะนำบริการ Tele-Medicine ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ทีโอที ร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลผ่านภาพและเสียง (Tele-medicine) ได้แก่ อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม ipstar 2/1 Mbps พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต 1 เลขหมาย การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IT การเข้าติดตั้งระบบ Web Conference ของ ทีโอที พร้อมสนับสนุนความรู้ในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสาร
ปี 2552 - 2558 ทีโอที ร่วมดำเนินการจำนวน 14 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปิล๊อคคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัลอินทิราคานธี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
13. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลีนานนท์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

แผนการดำเนินงานในปี 2559
กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2558 เพิ่มจำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 4 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านไบก์ อ.เมือง จ.ยะลา
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปอหมื้อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

ด้านการสนับสนุนและพัฒนาระบบโทรคมนาคม

1.ติดตั้งระบบสื่อสาร จานดาวเทียม ipstar และอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 2/1 Mbps พร้อมโทรศัพท์ประจำที่ 1 เลขหมาย อุปกรณ์ Wireless Access Point เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมไมโครโฟน ลำโพง และกล้อง Web Conference ที่มีความคมชัดแบบ HD โดยติดตั้งระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Web Conference ผ่าน MCU เพื่อใช้งาน Tele-medicine ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใหม่ ทั้ง 4 แห่ง

2.ติดตั้งจานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม ipstar ขนาด 1.8 เมตร (ทดแทนขนาดเดิม 1.2 เมตร) และติดตั้ง Block up Coverter (BUC) ขนาด 2 watt (ทดแทนขนาด 1 watt) ในพื้นที่ที่มีการรับส่งสัญญาณไม่ดี (ขอบบีม) จำนวน 3 แห่ง

3.ติดตั้งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Team Viewer) และโปรแกรม Anti-Virus เพื่อช่วยแก้ไขเหตุเสีย และลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเสียของระบบและอุปกรณ์

4.จัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตรการกำลัง (Power Monitoring) เพื่อตรวจเช็คระบบไฟฟ้า Solar cell โดยรับ-ส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 แห่ง (ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า)

5.ติดตั้งระบบ Application การใช้งานระบบการให้คำปรึกษาและรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และใช้งานบน TOT MCU (Multi Conference Unit) ผ่าน Tablet/ Smart Phone ให้แก่คณะแพทย์ที่ปรึกษาในโครงการสุขศาลาพระราชทาน

5.1.ด้านการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนวิทยากรจาก ทีโอที ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ แก่ คุณครู ตชด. อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปีละ 1 ครั้ง

5.2.ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลลัพธ์โครงการ

1. เพื่อดำเนินโครงการเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาชีวิตด้านการสาธารณสุข ด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง (Tele-medicine) โดยใช้ระบบ Web Conference ของ ทีโอที
2. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ทีโอที ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครรภ์เป็นพิษ อันตรายที่คุณแม่ควรรู้

สำหรับผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ ต่างก็คาดหวังว่าระหว่างตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด ไม่อยากให้เกิดปัญหาใดๆ ขึ้น และคลอดลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยแข็งแรงทั้งแม่และลูก แต่หนึ่งในปัญหาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่อยากให้เ

อ่านบทความนี้

ผู้สูงอายุ เสี่ยง!! ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยอื่น ลูกหลานควรเข้าใจ ใส่ใจ อดทนในการดูแล

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วยทางจิตใจ รู้สึกไม่มีความสุข จิตใจหม่นหมอง เบื่อหน่าย แยกตัวเอง ท้อแท้ สิ้นหวัง มองชีวิตไม่มีคุณค่า คิดอยากตายโรคซึมเศร้าปัจจุบั

อ่านบทความนี้

กินไว้! ก่อนหัวระเบิดเพราะไมเกรน

ไมเกรนรุนแรงกว่าที่คิด ข่าวมีให้เห็นไม่เว้นแต่ละวัน ไหนจะอุทาหรณ์จากการซื้อยากินเอง ข่าวเรียกคืนยาไมเกรนที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย คุ้มมั้ย? ที่ต้องเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับการกินยาไปตลอด ลองเปลี่ยนวิถีการก

อ่านบทความนี้