ศธ.ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง

26 พ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง

          (25 พ.ย. 62) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ นายหลูย์ เจี้ยน (Lyu Jian) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้ลงนาม และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม รวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (LMC: Lancang-Mekong Cooperation) เกิดจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน (ตอนใต้) โดยในปี 2561 สอศ. ได้เสนอคำขอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1) โครงการ High-Speed Train Course Development และ 2) โครงการ Meting of theThai-Lao-China Vocational Training Coopertion ซึ่ง ศธ.จะต้องจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้อผูกพันในการดำเนินโครงการ และลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาขนจีนประจำประเทศไทย ก่อนที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะโอนงบประมาณให้แก่ ศธ.

ดังนั้น ศธ. จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เห็นชอบให้จัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ ต้องการสร้างการเชื่อมต่อ (connectivity) ให้กับภูมิภาคในแถบแม่โขง-ล้านช้าง โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสนับสนุนงบประมาณให้ใช้สำหรับฝึกอบรมบุคลากรด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย และ สปป.ลาว จำนวนประมาณ 30,000 USD (1,000,000 บาท) ซึ่งหลังจากลงนามวันนี้แล้ว ก็จะเป็นการดำเนินงานในส่วนของรายละเอียดด้านธุรการ การประสานงาน เพื่อจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านอาชีวศึกษา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

สำหรับการคัดเลือกบุคลากรด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย คาดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่แถบแม่โขง-ล้านช้างเท่านั้น โดยสามารถนำวิทยาลัยอื่น ๆ นอกพื้นที่มาร่วมฝึกอบรมได้ เนื่องจาก สอศ.เปิดโอกาสให้สถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมหลายแห่ง ส่วนบุคลากรของทาง สปป.ลาว อาจจะเข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่แถบแม่โขง-ล้านช้าง เนื่องจาก สปป.ลาว ยังไม่มีสถาบันอาชีวศึกษามากนัก ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงาน ศิลปะร่วมสมัย “REVIVED EMOTIONS”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงาน ศิลปะร่วมสมัย “REVIVED EMOTIONS” โดยนายวสันต์ สิทธิเขตต์ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยจากกลุ่มศิลปินชาวอิน

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.กมล ทัศนาญชลี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.กมล ทัศนาญชลี "ศิลปะ เป็นภาษาสากลที่เราต้องถ่ายทอดให้คนทั่วโลก ได้รู้จัก ได้ซาบซึ้ง" ...รอให้คุณมา

อ่านบทความนี้

ส่งความสุขก้าวสู่ปีหนูทอง กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเฉลิมฉลองอวยพรตรุษจีน สานสัมพันธ์ ๒ วัฒนธรรมไทย - จีน

ส่งความสุขก้าวสู่ปีหนูทอง กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเฉลิมฉลองอวยพรตรุษจีน สานสัมพันธ์ ๒ วัฒนธรรมไทย - จีน รับชม VDO ผ่านทาง  >>> https://youtu.be/Wk7OtENRIO0 <<<

อ่านบทความนี้