แนวทางเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-อีอีซี พร้อมทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม

27 พ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-อีอีซี พร้อมทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม

การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ได้วางวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย และการท่องเที่ยวคุณภาพและสนับสนุนการค้าผ่านแดนในเขตภาคตะวันตก

การเชื่อมต่อคมนาคมขนส่งและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระจายความเจริญและสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พื้นที่ภาคกลางและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยดำเนินการ 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่

  1. การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันเชื่อมท่าเรือทวาย-แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์
  2. เร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ไปจนถึงท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เชื่อมต่อกันได้ในอนาคต
  3. พัฒนาด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา
  4. พัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษทวายกับอีอีซี

 

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชิงนโยบาย

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโครงการกลับไปศึกษารายละเอียด และหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่อไป

ภาคเอกชนนำเสนอประเด็นด้านนโยบายให้รัฐบาลพิจารณา 4 ข้อ ได้แก่

  1. การปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี
  2. เสนอให้มีการศึกษาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่ง และ โลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก (ดับเบิลยูเอสซี)
  3. การพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมและสัมมนา หรืออุตสาหกรรมไมซ์
  4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยใช้จุดเด่นแต่ละพื้นที่ในการดึงดูดการท่องเที่ยวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านพุทธธรรม

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาตื ตอกย้ำกระแส บ้านถูกทั่วไทย ยอดจองผ่านระบบออนไลน์กว่า 10,000 หน่วย

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่จากใจการเคหะฯ ปี 2563 

อ่านบทความนี้

กรุงเทพมหานครเปิดโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์คลองบางหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน โครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” ณ ตลาดริมคลองบางหลว

อ่านบทความนี้

ปภ.ระดมพล สูบ ขุด เจาะน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลรวมกว่า 100 คัน ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นสูบน้ำเติมแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น และเป่าล้างบ่อบา

อ่านบทความนี้