พลเอกประวิตร วงษ์สุรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562

29 พ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พลเอกประวิตร วงษ์สุรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี)  ครั้งที่ 3/2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายไกรเสริม โตทับเที่ยง) โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเลขานุการฯ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ และมีผู้แทนของกระทรวงต่าง ๆ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมฯ ได้มีการทบทวนมติบอร์ดดีอี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในเรื่องแนวทางการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล (กรุงเทพมหานคร) และได้มีมติเห็นชอบตามมติคราวที่แล้ว และมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามมติโดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สั่งการเพิ่มเติมว่า “ตามที่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็น ประเด็นต่าง ๆ ในวันนี้ ขอให้ร่วมกันกำกับติดตาม และผลักดันการดำเนินงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป” โดยขอเน้นย้ำเพิ่มเติม ดังนี้ 1) การดำเนินการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ การทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 2) การจัดระเบียบสายสื่อสารของประเทศ ขอให้มีแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ขัดต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยกำหนดทิศทางและผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งรัดจัดประชุมหารือในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดทำนโยบายและแผนเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความคืบหน้าของงานมากยิ่งขึ้น

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม

อ่านบทความนี้

สิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ เมื่อเกิดน้ำท่วม

น้ำหลาก : ไม่เดินทางไปในเส้นทางที่น้ำหลาก โรคที่มากับน้ำ : ต้องสวมรองเท้าบูทกันน้ำ ล้างเท้าให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง อุบัติเหตุ : ห้ามขับขี่ยานพาหนะในที่น้ำท่วมขัง อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด : ห้ามเข้าใกล้

อ่านบทความนี้

สป.ศธ.จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แก่ข้าราชการระดับชำนาญการ ในหน่วยงานส่วนกลาง และสำ

อ่านบทความนี้