เสมา2 เปิดนิทรรศการวิชาการ “วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ (NBAC)”

29 พ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
เสมา2 เปิดนิทรรศการวิชาการ “วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ (NBAC)”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ 62 “NBAC: AEC 2019 WOW. WOW. WOW.” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการและผลงานวิจัย โดยมี ดร.ภาณุวัฒน์ คำสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการวิชาการ 62 "NBAC: AEC 2019 WOW. WOW. WOW." เป็นการให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อสร้างแนวทางแก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้ด้านการบริหารจัดการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“คนไทยถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเยาวชน ซึ่งจะต้องให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่องของภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว ต้องให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ภาษาที่ 3 ด้วยคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือที่สากลเรียกว่า Coding เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่โลกต้องการ คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์ และกล้าตัดสินใจ เด็กก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ พร้อมที่จะก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกๆ ฝ่าย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ดร.ภาณุวัฒน์ คำสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กล่าวว่างานนิทรรศการริชาการ 62 "NBAC: AEC 2019 WOW. WOW. WOW." จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความคิดริเริ่ม แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ ด้านวิชาชีพสู่สถานศึกษา สู่ชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในทางวิชาชีพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

งานนิทรรศการวิชาการ 62 "NBAC: AEC 2019 WOW. WOW. WOW." จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2562 พื้นที่ของการจัดงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของพื้นที่การประกวด การแข่งขันและการจัดนิทรรศการ, การจัดจำหน่ายสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา, ลานกีฬาต้านยาเสพติด และพื้นที่กิจกรรมการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของครู – อาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา และซุ้มให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที การประกวด และการแข่งขันทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขันมิติใหม่ของคำศัพท์ทางการบัญชี ในกลุ่มประเทศ ASEAN, การจัดแสดงสินค้า ASEAN โดยใช้หลักการ 5 ส, การออกแบบภาพโฮโลแกรม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Power Point และการแข่งขันมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม

อ่านบทความนี้

สิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ เมื่อเกิดน้ำท่วม

น้ำหลาก : ไม่เดินทางไปในเส้นทางที่น้ำหลาก โรคที่มากับน้ำ : ต้องสวมรองเท้าบูทกันน้ำ ล้างเท้าให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง อุบัติเหตุ : ห้ามขับขี่ยานพาหนะในที่น้ำท่วมขัง อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด : ห้ามเข้าใกล้

อ่านบทความนี้

สป.ศธ.จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แก่ข้าราชการระดับชำนาญการ ในหน่วยงานส่วนกลาง และสำ

อ่านบทความนี้