ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

06 ธ.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

(5 ธ.ค.62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 50 รูป ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา เข้าร่วมกว่า 1,200 คน ณ ลานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

พิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร 50 รูป
ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

โครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์“
ที่ลาน สพฐ. 3 มีจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมน้อมรําลึกถึงพระองค์ท่าน ศธ.ได้น้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ใจความว่า

“การบําเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป การบําเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน ควบคู่กับการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป”

ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน ได้เห็นความสําคัญของวันดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วย

ส่วนกลาง

จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดจุดดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ จํานวน 5 จุด จํานวนผู้เข้าร่วมจุดละ 200 คน คือ

  1. บริเวณซอยท่าเรือเทเวศร์ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. บริเวณวัดสามพระยา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. บริเวณท้องสนามหลวง โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  5. บริเวณวัดบึงพระยาสุเรนทร์ คลองสามวา โดยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่วนภูมิภาค

จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้สํานัก ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด กําหนดจุดดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และเชิญชวนหน่วยงานทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม

คำกล่าวในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตลอดเวลาแห่งรัชสมัยของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการดํารงไว้ซึ่งความผาสุกของประเทศชาติ ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ

พระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทรงห่วงใยราษฎรที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทรงมีพระราชดํารัสเพื่อเตือนพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย

และในกาลปัจจุบันนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทาง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนําแนวทางพระราชทานมาจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้

เพื่อให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญู กตเวทิตา ตลอดจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า จะขอสืบสานพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตโปรดอภิบาลรักษาให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสําราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์เทอญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาตื ตอกย้ำกระแส บ้านถูกทั่วไทย ยอดจองผ่านระบบออนไลน์กว่า 10,000 หน่วย

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่จากใจการเคหะฯ ปี 2563 

อ่านบทความนี้

กรุงเทพมหานครเปิดโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์คลองบางหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน โครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” ณ ตลาดริมคลองบางหลว

อ่านบทความนี้

ปภ.ระดมพล สูบ ขุด เจาะน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลรวมกว่า 100 คัน ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นสูบน้ำเติมแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น และเป่าล้างบ่อบา

อ่านบทความนี้