ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

06 ธ.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

(5 ธ.ค.62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 50 รูป ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา เข้าร่วมกว่า 1,200 คน ณ ลานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

พิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร 50 รูป
ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

โครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์“
ที่ลาน สพฐ. 3 มีจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมน้อมรําลึกถึงพระองค์ท่าน ศธ.ได้น้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ใจความว่า

“การบําเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป การบําเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน ควบคู่กับการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป”

ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน ได้เห็นความสําคัญของวันดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วย

ส่วนกลาง

จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดจุดดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ จํานวน 5 จุด จํานวนผู้เข้าร่วมจุดละ 200 คน คือ

  1. บริเวณซอยท่าเรือเทเวศร์ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. บริเวณวัดสามพระยา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. บริเวณท้องสนามหลวง โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  5. บริเวณวัดบึงพระยาสุเรนทร์ คลองสามวา โดยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่วนภูมิภาค

จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้สํานัก ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด กําหนดจุดดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และเชิญชวนหน่วยงานทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม

คำกล่าวในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตลอดเวลาแห่งรัชสมัยของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการดํารงไว้ซึ่งความผาสุกของประเทศชาติ ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ

พระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทรงห่วงใยราษฎรที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทรงมีพระราชดํารัสเพื่อเตือนพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย

และในกาลปัจจุบันนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทาง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนําแนวทางพระราชทานมาจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้

เพื่อให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญู กตเวทิตา ตลอดจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า จะขอสืบสานพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตโปรดอภิบาลรักษาให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสําราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์เทอญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 อันดับข่าวที่มีผู้เข้าชมสูงสุดใน APPLICATION "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" และ FACEBOOK FANPAGE "เน็ตประชารัฐฯ" ประจำเดือน ก.ค. 63

5 อันดับข่าว ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดใน Application "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" และ Facebook Fan Page "เน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อันดับที่1: 4 กรกฎาคม 2563

อ่านบทความนี้

สาวกเลขเด็ด เลขดัง ควรรู้

กันไว้ดีกว่าแก้ แนะนำก่อนตัดสินใจสั่งลอตเตอรรี่ออนไลน์ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบข้อมูลร้าน สังเกตรีวิว ลอง Search ข้อมูล เช่น Google ก่อน สอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน เช่นข้อมูลการจัดส่ง ระยะเวลาก่อ

อ่านบทความนี้

ศปบ.จชต.จัดอบรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ชายแดนใต้ ก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง โดยจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียน/น

อ่านบทความนี้